IGFM-Menschenrechtspreis 1994 geht an Prof. Joseph Voyame

IGFM-Menschenrechts Preisträger 1994 Prof. Joseph Voyame

IGFM-Menschenrechts Preisträger 1994
Prof. Joseph Voyame, St-Brais JU †

Quelle: Quelle

10. Dezember 1994

IGFM

IGFM Menschenrechtspreis